Celem Fundacji "Nasze lepsze jutro" jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra  ogółu a w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

 2. Pobudzanie aktywności społecznej, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

 3. Organizowanie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa.

 4. Przeciwdziałanie ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji.

 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

 6. Aktywizowanie młodzieży i zachęcanie do udziału we wszelkich formach edukacji formalnej i nieformalnej.

 7. Działanie na rzecz integracji europejskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej mającej na celu profilaktykę prozdrowotną.

 9. Integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem i rozwiązywaniem problemów tej integracji.

 10.  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 11. Przeciwdziałanie ubóstwu i patologii.